Algemene Voorwaarden

Pearlcard B.V.

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 66229812 en zijn tevens te vinden op de website van Pearlcard B.V., www.pearlcard.com/algemene-voorwaarden/. De algemene voorwaarden worden, voor zover deze niet reeds aan de Opdrachtgever verstrekt zijn, op verzoek kosteloos digitaal en/of per post toegezonden.

Artikel 1: Definities

1.1 Aanvraag: een opdracht, of een daarmee samenhangend verzoek, die Opdrachtgever bij Pearlcard ter behandeling voorlegt;

1.2 AV: deze Algemene Voorwaarden van Pearlcard met betrekking tot de dienstverlening behorend bij en/of voortvloeiend uit het Lidmaatschap en de Pearlcard Service;

1.3 Lidmaatschap: het deelnemerschap van de Opdrachtgever waarmee deze toegang krijgt tot (bepaalde, van zijn lidmaatschap afhankelijke delen van de) website www.pearlcard.com;

1.4 Lidmaatschapsbijdrage: de vergoeding die de Opdrachtgever aan Pearlcard verschuldigd is voor het Lidmaatschap;

1.5 Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht in de zin van art. 7:400 Burgerlijk Wetboek tussen de Opdrachtgever en Pearlcard met betrekking tot het Lidmaatschap en/of de Pearlcard Service;

1.6 Pakket; alle offertes, prijzen, voorwaarden, productinformatie etc. die door Pearlcard aan de Opdrachtgever in verband met zijn Lidmaatschap en de Pearlcard Service verstrekt;

1.7 Pearlcard; de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ‘Pearlcard B.V.’, gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudend te (1075AE) Amsterdam aan de Koningslaan 52, geregistreerd onder nummer 66229812 bij de Kamer van Koophandel. Pearlcard B.V. is de gebruiker van deze AV met betrekking tot haar dienstverlening behorend bij en/of voortvloeiend uit het Lidmaatschap en de Pearlcard Service. Pearlcard B.V. is eveneens verantwoordelijke in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens (‘Wbp’) met betrekking tot alle persoonsgegevens die door de Opdrachtgever bij registratie van het Lidmaatschap worden verstrekt;

1.8 Pearlcard Pas; de ledenpas die Pearlcard aan een Opdrachtgever uitgeeft, welke pas dient als bewijs van het Lidmaatschap;

1.9 Pearlcard Service; de dienstverlening van Pearlcard aan de Opdrachtgever behorend bij en/of voortvloeiend uit een Aanvraag.

Artikel 2: Algemeen

2.1 Deze AV zijn van toepassing op iedere Aanvraag, het Lidmaatschap, het Pakket, de Pearlcard Service en de Overeenkomst.

2.2 Door het aangaan van een Lidmaatschap met Pearlcard wordt de Opdrachtgever geacht akkoord te zijn gegaan met deze AV.

2.3 De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de Opdrachtgever of van enige andere derde wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.4 Indien één of meerdere bepalingen in deze AV op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig blijken te zijn ofwel worden vernietigd, dan blijven de overige in deze AV opgenomen bepalingen onverminderd van toepassing. Bij nietigheid of vernietiging van enige bepaling zullen Pearlcard en de Opdrachtgever steeds in overleg treden teneinde een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige of vernietigde bepaling in alle redelijkheid overeen te komen. Bij de vaststelling van de nieuwe bepaling worden doel en strekking van de oorspronkelijke bepaling zo veel mogelijk in acht genomen.

Artikel 3: Algemene verplichtingen van Pearlcard

3.1 Pearlcard zal bij haar dienstverlening met betrekking tot het Lidmaatschap en de Pearlcard Service de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en zich steeds inspannen de verzochte dienst zo goed mogelijk te leveren. Indien een Aanvraag redelijkerwijs, naar mening van Pearlcard, niet uitvoerbaar is, wordt in overleg met de Opdrachtgever gezocht naar een passend alternatief. Pearlcard kan er nooit voor instaan dat de Aanvraag en/of de Pearlcard Service tijdig, volledig en op juiste wijze kan worden uitgevoerd.

Artikel 4: Algemene verplichtingen van de Opdrachtgever

4.1 De Opdrachtgever is verplicht zijn financiële verplichtingen jegens Pearlcard volledig en tijdig na te komen. Verschuldigde bedragen in vreemde valuta worden omgerekend naar euro’s op basis van de geldende wisselkoers.

4.2 De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor behoud en zorgvuldig persoonlijk gebruik van de Pearlcard Pas. Het lidmaatschap is uitdrukkelijk niet overdraagbaar.

4.3 De Opdrachtgever dient alle wijzigingen in zijn NAW-gegevens of andere relevante (contact)gegevens direct door te geven aan Pearlcard.

4.4 De Opdrachtgever dient zich op verzoek van Pearlcard te identificeren als de persoonlijke houder van de Pearlcard Pas.

Artikel 5: het Pakket

5.1 Het Pakket en alle overige aanbiedingen van Pearlcard zijn vrijblijvend en mogen, voordat zij (definitief) door de Opdrachtgever zijn aanvaard herroepen worden.

5.2 Pearlcard is niet aan een Pakket of alle overige aanbiedingen gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan of mocht veronderstellen dat het Pakket of alle overige aanbiedingen een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

5.3 Het staat Pearlcard vrij om iedere Aanvraag te weigeren, zonder daartoe een opgave van een reden aan de Opdrachtgever te verstrekken.

5.4. De kosten van het Lidmaatschap zijn inclusief BTW (tenzij anders vermeld wordt).

5.5 De kosten zoals genoemd in het Pakket of enige overige aanbieding zijn inclusief BTW (tenzij anders vermeld wordt).

5.6 Indien de aanvaarding door de Opdrachtgever afwijkt van het in het Pakket of het in alle overige aanbiedingen opgenomen aanbod is Pearlcard niet daaraan gebonden. Bij afwijking of weigering door de Opdrachtgever komt geen Overeenkomst tot stand.

Artikel 6: Aanvang, duur en beëindiging Lidmaatschap

6.1 Het Lidmaatschap wordt aangegaan voor de duur van minimaal 1 jaar. Het Lidmaatschap zal, na verstrijken van de aanvankelijke Lidmaatschapstermijn, stilzwijgend en automatisch worden verlengd voor een periode van 1 jaar.

6.2 Pearlcard is zonder opgaaf van redenen gerechtigd een verzoek tot het aangaan van het lidmaatschap te weigeren.

6.3 De Opdrachtgever kan zijn Lidmaatschap beëindigen door schriftelijk op te zeggen tegen het einde van het lopende lidmaatschapsjaar en met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.

6.4 Nadat het lidmaatschapsjaar met de duur van 1 jaar is verlengd is Pearlcard gerechtigd te allen tijde het Lidmaatschap te beëindigen door een schriftelijke opzegging met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.

6.5 In aanvulling op art. 6.3 is Pearlcard gerechtigd tot onmiddellijke opzegging van het Lidmaatschap en/of de Pearlcard Service, zonder daartoe een opzegtermijn in acht te nemen, in het geval:

– de Opdrachtgever in strijd handelt met deze AV;
– de Opdrachtgever in strijd handelt met de Overeenkomst;
– de Opdrachtgever na schriftelijke aanmaning in gebreke blijft aan zijn verplichtingen uit deze AV en Overeenkomst te voldoen;
– de Opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, een surséance van betaling wordt verleend of de regeling schuldsanering van natuurlijke personen van toepassing is verklaard;
– de Opdrachtgever is komen te overlijden;
– de Opdrachtgever wordt ontbonden of geliquideerd;

6.6 De betaalverplichtingen van de Opdrachtgever voor het Lidmaatschap en/of de Pearlcard Service komt door (tussentijdse) opzegging van het Lidmaatschap uitdrukkelijk niet te vervallen. Bij tussentijdse beëindiging van de Overeenkomst gedurende een lopend Lidmaatschapsjaar vindt geen gedeeltelijke restitutie plaats.

6.7 Bij beëindiging van het Lidmaatschap is de Opdrachtgever niet langer gerechtigd de Pearlcard Pas te gebruiken.

6.8 De door Pearlcard geschatte tijdsperiode van de uitvoering van de Pearlcard Service kan nooit worden aangemerkt als een fatale termijn waardoor Pearlcard van rechtswege in verzuim komt te verken.

6.9 Pearlcard heeft het recht om de Pearlcard Service te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van art. 7:404 en 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek wordt uitgesloten. Voor zover de Overeenkomst als een bemiddelingsovereenkomst in de zin van art. 7:424 Burgerlijk Wetboek wordt gezien, veronderstelt Pearlcard door het verstrekken van een Aanvraag van de Opdrachtgever en/of aangaan van het Lidmaatschap dat zij gemachtigd is om in naam van Opdrachtgever nadere overeenkomsten met derden af te sluiten.

6.10 De Opdrachtgever is verplicht de bestelde zaken en/of diensten af te nemen op het tijdstip dat deze aan hem ter beschikking worden gesteld. Indien de Opdrachtgever afname van de zaken geheel of gedeeltelijk weigert, is Pearlcard gerechtigd deze zaken op te slaan voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

6.11 De Opdrachtgever is gehouden tijdig aan Pearlcard ter beschikking te stellen alle gegevens, waarvan Pearlcard aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor uitvoering van het Lidmaatschap of de Pearlcard Service, of waarvan Opdrachtgever behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor een juiste uitvoering daarvan. Pearlcard heeft het recht om de Overeenkomst op te schorten zolang de Opdrachtgever in gebreke blijft met het ter beschikking stellen van deze gegevens.

Artikel 7: Lidmaatschapsbijdrage

7.1 De Opdrachtgever is voor het Lidmaatschap een Lidmaatschapsbijdrage verschuldigd, ter hoogte van EUR 599 voor het ‘Black Lidmaatschap’. De Lidmaatschapsbijdrage wordt vermeerderd met BTW.

7.2 Voor de Pearlcard Service is Pearlcard gerechtigd de kosten van haar daaruit voortvloeiende dienstverlening en/of van de door haar ingeschakelde derde volledig in rekening te brengen, voor zover deze kosten niet zijn inbegrepen bij het Lidmaatschap en de Lidmaatschapsbijdrage.

7.3 Betaling van de Lidmaatschapsbijdrage dient door de Opdrachtgever te geschieden binnen 14 dagen na dagtekening van de factuur.

7.4 Betaling van alle overige door Pearlcard gefactureerde zaken en/of diensten dient door de Opdrachtgever te geschieden binnen 10 dagen na dagtekening van de factuur, tenzij uitdrukkelijk op de factuur een andere betalingstermijn wordt aangehouden.

7.5 Indien een Aanvraag door de Opdrachtgever pas wordt gewijzigd op het moment dat Pearlcard de behandeling van die Aanvraag reeds heeft uitgevoerd en/of de Aanvraag eerst op dat moment geheel of gedeeltelijk annuleert, is de Opdrachtgever gehouden de eventueel reeds ontstane kosten geheel aan Pearlcard te voldoen.

7.6 Pearlcard stelt jaarlijks de hoogte van de Lidmaatschapsbijdrage vast.

Artikel 8: Wettelijke rente & incassokosten

8.1 Bij niet tijdige betaling van het verschuldigde factuurbedrag heeft Pearlcard de bevoegdheid de volledige wettelijke (handels)rente ingevolge in rekening te brengen over het factuurbedrag, te rekenen vanaf de desbetreffende vervaldag tot aan de dag van volledige betaling.

8.2 Indien de Opdrachtgever die in verzuim verkeert een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, worden buitengerechtelijke incassokosten in rekening gebracht, zulks met in achtneming van artikel 6:96 leden 2 tot en met 6 van het Burgerlijk Wetboek. De hoogte van de verschuldigde incassokosten beloopt 10% van de openstaande vordering met een minimum van € 100,00.

Artikel 9: Retour & teruggave beleid

9.1 Het Lidmaatschap en de Pearlcard Service zijn (specifiek) op de Opdrachtgever afgestemd. De Opdrachtgever ontvangt door Pearlcard en/of de door haar ingeschakelde derden op maat gemaakte dienstverlening en/of waren.

9.2. Indien de Opdrachtgever een natuurlijke persoon is die niet handelt in de uitoefening van beroep- en bedrijf, komt hem de rechten uit afdeling 2b van Titel 5 van Boek 6 Burgerlijk Wetboek toe. Deze rechten zij niet onverkort van toepassing op de Aanvraag, het Lidmaatschap, de Pearlcard Service en/of de Overeenkomst, nu de dienstverlening van Pearlcard kwalificeert als de uitzonderingen uit art. 6:230p sub d jo. e Burgerlijk Wetboek en het op maat verschaffen van waren door Pearlcard als de uitzondering uit art. 6:230p sub f 1 Burgerlijk Wetboek.

9.3 Voor zover de uitzonderingen zoals genoemd in art. 9.2 AV niet van toepassing zijn, komt de Opdrachtgever die een natuurlijke persoon is en die niet handelt in de uitoefening van beroep- en bedrijf het recht de Overeenkomst op grond van art. 6:230o BW zonder opgave van redenen binnen een termijn van 14 dagen na de datum van de levering van de (eerste) dienst of de levering van de waar te herroepen (en daarmee te ontbinden).

9.4 Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Opdrachtgever Pearlcard een ondubbelzinnige verklaring (bijv. schriftelijk per post, fax of e-mail) verstrekken met daarin de mededeling dat de Overeenkomst herroepen wordt. Om de herroepingstermijn na te leven kan de Opdrachtgever volstaan door de verklaring te verzenden vóórdat de herroepingstermijn is verstreken.

9.5. Als de Opdrachtgever de Overeenkomst herroept, ontvangt hij de door hem verrichte betalingen met betrekking tot de Aanvraag of de specifieke Pearlcard Service, inclusief leveringskosten, onverwijld en niet later dan 14 dagen nadat Pearlcard op de hoogte is gesteld van de herroepingsverklaring retour. Pearlcard zal de Opdrachtgever terugbetalen met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de oorspronkelijke transactie werd verricht, tenzij de Opdrachtgever uitdrukkelijk anderszins aangeeft. In ieder geval zal Pearlcard voor een terugbetaling geen kosten in rekening brengen.

9.6. In het geval van (ontijdige) annulering door de Opdrachtgever van de Aanvraag, is Pearlcard gerechtigd Opdrachtgever het volledige verschuldigde bedrag van de uit de Aanvraag voortvloeiende Pearlcard Service in rekening te brengen.

Artikel 10: Overmacht

10.1 Pearlcard is niet gehouden tot enige nakoming van enige verplichting jegens de Opdrachtgever indien Pearlcard daartoe verhinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer gelende opvatting voor haar rekening komt. Tot deze omstandigheden behoort in ieder geval: oorlogsgevaar, oorlog, opstand, molest, stakingen, boycot, bedrijfsstoring, storingen in het verkeer of transport, storingen in (data)netwerken, maatregelen van overheidswege, schaarste aan grondstoffen, natuurrampen, brand, atoomkernreacties, machinebreuk en overigens alle omstandigheden, waaronder gehele of gedeeltelijke nakoming van de verplichtingen door Pearlcard naar redelijkheid en billijkheid niet gevergd kan worden.

10.2 Indien de periode van overmacht zoals bedoeld in art. 10.1 AV langer duurt dan twee maanden, dan is zowel Pearlcard als Opdrachtgever gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder daarbij de door de ontbinding veroorzaakte schade van de andere partij te vergoeden.

10.3. Voor zover Pearlcard ten tijde van het intreden van de overmacht als bedoeld in art. 10.1 AV haar verplichtingen uit de Overeenkomst reeds (gedeeltelijk) was nagekomen, en aan het nagekomen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Pearlcard gerechtigd om dat reeds nagekomen gedeelte separaat te factureren in overeenstemming met het bepaalde in deze AV.

Artikel 11: Aansprakelijkheid & vrijwaring

11.1 Pearlcard is niet aansprakelijk voor enige (van welke aard dan ook, maar in ieder geval enige directe dan wel indirecte zaaks-, gevolg-, vervangende-, immateriële-, winstderving-, omzetderving-) schade van de Opdrachtgever die voortvloeit uit of veroorzaakt wordt door dienstverlening behorend bij het Lidmaatschap en de Pearlcard Service, tenzij de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Pearlcard.

11.2 Pearlcard zal, in aanvulling op het volgende lid, (in ieder geval) niet aansprakelijk zijn voor schade die:

a) veroorzaakt is door de door Pearlcard geleverde diensten en/ of waren;
b) veroorzaakt is door de door Pearlcard onvolledige, ontijdige of onjuiste geleverde diensten en/ of waren;
c) veroorzaakt is door de door Pearlcard ingeschakelde derden;
d) veroorzaakt is door de door Opdrachtgever ingeschakelde derden;
e) veroorzaakt is door Pearlcard, doordat zij is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie en gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor hem aantoonbaar bekend behoorde te zijn.

11.3 In het geval Pearlcard gehouden is de schade van de Opdrachtgever te vergoeden uit hoofde van een onrechtmatige daad, verbintenis of de wet zal het bedrag van de te vergoeden schade beperkt zijn tot maximaal EUR 5000.

11.4 De Opdrachtgever vrijwaart Pearlcard volledig voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van een Aanvraag, het Lidmaatschap of de Pearlcard Service schade lijden. Eveneens vrijwaart de Opdrachtgever Pearlcard voor aanspraken van derden gebaseerd op een (vermeende) inbreuk op hun intellectuele eigendomsrechten.

11.5. Indien de Opdrachtgever in gebreke is met de deugdelijke nakoming van enige verplichting uit hoofde van de Overeenkomst, is Opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade die Pearlcard dientengevolge lijdt.

Artikel 12: Intellectuele eigendomsrechten

12.1 Alle intellectuele eigendomsrechten, met inbegrip van auteurs-, merk-, handelsnaam, model-, domeinnaam-, databank- en octrooirechten, met betrekking tot het Pakket, het Lidmaatschap en de Pearlcard Service en de website www.pearlcard.com en de inhoud daarvan behoren toe aan of zijn in licentie gegeven aan Pearlcard of worden op andere wijze gebruikt in overeenstemming met toepasselijke wetgeving of met toestemming van de houder van het betrokken recht van intellectuele eigendom.

12.2 Voor zover intellectuele eigendomsrechten voortvloeiende uit het gebruik van het Lidmaatschap en/of de Pearlcard Service toekomen aan de Opdrachtgever, draagt de Opdrachtgever deze rechten onverwijld over aan Pearlcard, welke de overdracht accepteert. Indien een recht van intellectuele eigendom een akte of registratie vereist voor de overdracht daarvan, zal de Opdrachtgever alle redelijke inspanningen en samenwerking leveren om de overdracht te bewerkstelligen.

12.3 De Opdrachtgever zal zich onthouden van het registreren van de naam ‘Pearlcard’, en alle daarop soortgelijke namen, woordcombinaties, tekens en/of logo’s, als merkrecht binnen de Benelux en de Europese Gemeenschap. De Opdrachtgever zal zich onthouden van het gebruik van de handelsnaam ‘Pearlcard B.V.’, en alle daarop soortgelijke namen, woordcombinaties, tekens en/of logo’s binnen het Nederlandse grondgebied.

12.4 De Opdrachtgever mag geen merk, tekst, figuren, grafische weergaven, logo’s, knoppen, pictogrammen, afbeeldingen, en de selectie en ordening daarvan, of enige onderliggende broncode en software, kopiëren, reproduceren, opnieuw publiceren, downloaden, openbaar maken, uitzenden of overdragen voor commerciële of openbare doeleinden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Pearlcard of de houder van het betrokken recht van intellectuele eigendom. De Opdrachtgever mag het materiaal of de informatie van het Pakket, het Lidmaatschap en de Pearlcard Service niet aanpassen, wijzigen of aanmaken, of voor enig ander doel aanwenden dan voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik.

12.5 Bij overtreding door de Opdrachtgever van de bepalingen van dit artikel is de Opdrachtgever verplicht de daardoor ontstane schade geheel te vergoeden aan Pearlcard.

Artikel 13: Persoonsgegevens

13.1 Pearlcard verzamelt de door Opdrachtgever verstrekte persoonsgegevens in overeenstemming met haar Privacy- en Cookiestatement te vinden op https://pearlcard.com/cookie-statement

13.2 Voorafgaand aan het verstrekken van enige persoonsgegevens dient de Opdrachtgever deze AV alsmede het Privacy- en Cookiestatement van Pearlcard te hebben gelezen en te hebben geaccepteerd. Indien de Opdrachtgever persoonsgegevens aan Pearlcard verstrekt zal deze er van uit gaan dat de Opdrachtgever expliciet toestemming heeft gegeven tot verwerking van zijn persoonsgegevens.

13.3 Bij de registratie van het Lidmaatschap dient de Opdrachtgever zijn gegevens te verstrekken. Tot deze gegevens behoren in ieder geval zijn e-mailadres, en in voorkomende gevallen zijn naam, zijn adres en zijn telefoonnummer.

13.4 De Opdrachtgever zal zijn eigen gegevens volledig en waarheidsgetrouw aan Pearlcard aanleveren. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan om de gegevens van een ander Lidmaatschap of persoon aan te leveren. De Opdrachtgever zal evenmin andere leden of personen toestemming geven om zijn Lidmaatschap te gebruiken.

13.5 De Opdrachtgever kan toestemming geven voor het gebruik van zijn gegevens voor nieuwsbrieven van Pearlcard. De Opdrachtgever kan op elk moment kenbaar maken dat hij geen nieuwsbrieven meer wil ontvangen.

13.6 De Opdrachtgever kan Pearlcard verzoeken om zijn persoonsgegevens blijvend te doen verwijderen. Pearlcard zal aan dit verzoek gehoor geven, tenzij op grond van enig vonnis en/of wettelijke plicht zij hiertoe niet gemachtigd is.

13.7 Wij maken gebruik van data-oplossingen van derden om onze marketingactiviteiten te ondersteunen.

14: Geschillen

14.1 Op alle tussen de Opdrachtgever en Pearlcard aangaande Lidmaatschappen en Overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

14.2 Op alle overige rechtsbetrekkingen waarbij Pearlcard partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.

14.3 De rechtbank Amsterdam is uitsluitend bevoegd om kennis te nemen van geschillen die voortvloeien uit een Aanvraag, Lidmaatschap, Lidmaatschapsbijdrage, Pakket, Pearlcard Service en deze AV.