Disclaimer

Pearlcard B.V. staat niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de data en content van deze site. Pearlcard B.V. is niet aansprakelijk voor enige schade, hetzij direct of indirect, als gevolg van of voortvloeiend uit het gebruik van (de data en content) van deze website. Pearlcard B.V. is evenmin aansprakelijk voor enige schade als het gevolg van de tijdelijke of permanente onbereikbaarheid van deze website.

Pearlcard B.V. heeft de data en content op deze website zorgvuldig proberen samen te stellen. Desondanks garandeert Pearlcard B.V. niet dat de data en content geschikt zijn voor enig doel waarvoor de bezoeker deze website bezoekt. Alle data en content, alsmede de daaraan gerelateerde producten die op deze website worden aangeboden door Pearlcard B.V., worden zonder waarborg van volledigheid, juistheid of geschiktheid voor een bepaald doel door Pearlcard B.V. verstrekt.

Tussen de bezoeker van deze website en Pearlcard B.V. zijn de algemene voorwaarden van Pearlcard B.V. van toepassing. Deze algemene voorwaarden zijn hier te raadplegen: www.pearlcard.com/algemene-voorwaarden/ en worden op eerste verzoek eveneens kosteloos toegezonden. Pearlcard B.V. wijst de bezoeker van deze website erop dat gebruik van enige data, content, product of dienst van deze website of van Pearlcard B.V., voor risico van de bezoeker komt. Het wordt de bezoeker van deze website altijd aangeraden om onafhankelijke inlichtingen raad te plegen en/of onderzoek te verrichten voorafgaand aan het gebruik van via deze website verkregen informatie.

Pearlcard B.V. behoudt zich het recht voor om de data en content op deze website te wijzigen, aan te vullen en/of te verwijderen, zonder daarvan de bezoeker op de hoogte te stellen.